Sundhedsvæsen

Ny mulighed for indlæggelse hjemme

Publiceret 28-02-2024

Fra 1. marts vil grupper af sårbare patienter på Mors og i Thy få mulighed for indlæggelse hjemme. Det rummer store fordele for både patienter, pårørende og sundhedsvæsnet.

I et nyt, nordjysk projekt nytænkes måden, som nogle grupper af borgere bliver indlagt på. Foto: Colourbox.

Et innovativt nordjysk projekt med navnet ”Indlæggelse Hjemme” vil nytænke måden, som nogle grupper af borgere bliver indlagt på. Det drejer sig om skrøbelige multisyge medicinske borgere, der ofte har behov for hyppig behandling, men ikke har godt af overflytning mellem hospital og kommunalt tilbud.

Efter grundigt forarbejde går projektet i gang fra 1. marts i Morsø og Thisted Kommune. I første omgang vil tiltaget være målrettet en udvalgt gruppe af multisyge borgere, som enten bor på plejecentrene Kristianslyst og Rolstruplund eller har midlertidigt ophold på Thisted og Morsø Afklaringscenter.

Mange positive effekter

- Vejen fra de vanlige omgivelser til sygehuset - samt selve indlæggelsen - kan virke uoverskuelig og utryg, især når man er oppe i alderen. Flere har stærke smerter, og nogle kan være en anelse forvirrede over situationen. Med dette tiltag kan vi sikre en hurtigere og mere nær behandling i omgivelser, som både er trygge og hjemlige, fortæller overlæge Toke Kirchberg Nilsson, som er med i projektets styregruppe. Han fortsætter:

- Vi har desuden en stærk formodning om, at vi kan minimere overdiagnostik, øge borgernes tilfredshed og hurtigere lave en indsats ift. sygdomsproblemer. Samtidig er målet at skabe bedre patientforløb og forebygge indlæggelser på sygehuset.

Finansieret af nationale midler

Det er Sundhedsklynge Vest i Region Nordjylland, der står bag projektet, som foregår på tværs af offentlige sektorer. Der er bevilget 900.000 kr. fra nationale klyngepuljemidler til projektet.

I første omgang vil tiltaget blive givet til en udvalgt gruppe af medicinske multisyge borgere fra udvalgte plejecentre og afklaringscentre, hvor borgerne i forvejen føler sig trygge. Det vil ske i tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital Thisted, Den Præhospitale Virksomhed, almen praksis samt det kommunale akutteam i Thisted og Morsø Kommune.

- Når der tales om indlæggelse hjemme, så skal det forstås bredt, idet indlæggelsen foregår på udvalgte   afklaringscentre og plejecentre. Det vigtigste er, at vi sikrer, at der er de rette faglige kompetencer involveret, så borgerne får den nødvendige behandling, lyder det fra overlæge Toke Kirchberg Nilsson.

For at sikre gode forløb

Det overordnede formål med projektet er kort fortalt at sikre gode patientforløb og forebygge indlæggelser for ældre borgere med komplekse helbredsudfordringer. Det sker ved at tilbyde borgerne behandling tættere på borgerens nærmiljø gennem et styrket tværsektorielt samarbejde. Netop det tætte og tværfaglige samarbejde mellem Thy og Mors er der rig tradition for i det nordvestjyske – og det forventes kun yderligere at blive styrket med tiltaget.

Udover at øge trygheden og give behandling, hvor patienten har hjemme, så kan en sideeffekt også være en bedre udnyttelse af de offentlige midler ved blandt andet at minimere hospitalsindlæggelser, undgå kørsel og pladsmangel. Derudover vil det forhåbentlig også give mere tid til de patienter, som er indlagt på hospitalet. 

Udfordringer og muligheder

- I dag har vi en bred vifte af udfordringer. Det drejer sig om adskilte sektorer, tid, kvalitet og uhensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse – samt at nogle patienter faktisk får det værre efter indlæggelse på sygehuset. Det er alt sammen noget, som vi søger at løse med tiltaget, fortæller Toke og fortsætter:

- Vi håber også, at tiltaget kan have en afsmittende effekt for medarbejderne i kommunerne, som på sigt vil  opleve større faglig tilfredshed og trivsel ved at give behandling i trygge og kendte rammer. Vi har desuden bedre mulighed for at gøre brug af de faglige kompetencer, skabe større kontinuitet i plejen og optimere vores tids- og ressourceudnyttelse. I den forbindelse er ét af formålene ligeledes at styrke et allerede godt samarbejde mellem region og kommuner.

Baggrunden for projektet er det udfordringsbillede, der er i dag. Det ser sådan her ud:

Ingen direkte kommunikation mellem  kommune og hospital inden indlæggelse.
Manglende kendskab til hvad der kan tilbydes i de forskellige sektorer.
Manglende alternativ til indlæggelse for praksis og kommune.
Hospital som nødløsning.
Unødvendige indlæggelser.
Data tilgængelighed over sektorgrænsen.
Borger flyttes fra nærmiljø.
Præhospital har mulighed for at lave udvidet diagnostik, men mangler handlemuligheder ift. at finde alternativer til indlæggelser.
Placering af behandlingsansvar.

Vi lever i en kultur, hvor syg = sygehus.
Vi bygger på et godt samarbejde – der er vilje.

Der kan gå lang tid fra mistanke om forværring af tilstand til handling/behandling --> koster indlæggelse.
Meget tid bruges på at opnå kontakt til læge.
Utilsigtede hændelser.
Overdiagnostik.

For mange kørsler.
Begrænset antal sengepladser.
Overbelægning.
Rekrutteringsudfordringer.

Flere oplever Delir - som er en opmærksomhedsforstyrrelse, der er med til at påvirke patienter tankemønster, skabe forvirring, hukommelsessvigt og desorientering - samt give sprogforstyrrelser, hallucinationer og flygtige vrangforestillinger mv.

 

Kontaktinfo

Ældre og træning
S: Asylgade 30
O: 7700 Thisted