Dokumentation

Thisted Kommune har i et innovationsforløb afprøvet metoder til at lette dokumentationsbyrden for medarbejdere i hjemmeplejen, bl.a. ved at forenkle og lette arbejdsgangen for dokumentation i forbindelse med rehabiliteringsforløb.

Hvad er afprøvet?

Som en del af den nye dokumentationspraksis visiteres borgere nu ikke længere til rehabiliteringsenkeltydelser, men visiteres til en rehabiliteringspakke. Formålet med at anvende rehabiliteringspakker er bl.a. at skabe mere fleksibilitet for terapeuten ift. at udvælge rehabiliteringsfokus hos borgeren, og samtidig lette arbejdsgangen i oprettelsen af ydelser for visitator.

I den nye dokumentationspraksis er det terapeutens ansvar, i samarbejde med hjemmeplejen, at udarbejde en målsætning og en rehabiliteringsplan på rehabiliteringspakken (handlingsanvisning), som de sammen med hjemmeplejen justerer, når indsatsen udvikler sig. Al tværfaglig dokumentation fra terapeuter og hjemmeplejen laves løbende via observationer under rehabiliteringspakken i Cura, hvorved alt dokumentationen fra alle fagligheder samles ét sted og bliver let tilgængelig.

Resultater

Den nye dokumentationspraksis er blevet implementeret i to ud af fem hjemmeplejegrupper.

Der er foretaget fire journalaudits i løbet af testperioden, hvor 10 tilfældige journaler med et rehabiliteringsforløb er blevet gennemgået og vurderet af Thisted Kommunes fagkoordinator for Cura og kvalitet.

Gennemgangen af journalerne har vist en tydelig kvalitetsforbedring i journalen, og dokumentationen er blevet langt mere fyldestgørende.

Medarbejderne oplever, det er blevet nemmere og mere simpelt at dokumentere, der er en bedre sammenhæng på tværs af afdelinger, og information i journalen genbruges i højere grad.

Metode

Der blev sammensat en arbejdsgruppe med Curabrugere fra ældreplejen bestående af 9 medarbejdere, teamledere og fagkoordinatorer fra visitationen, træningsenheden og hjemmeplejen, som alle arbejder med rehabilitering.

For at analysere arbejdsgangen benyttede Thisted Kommune KL’s arbejdsgangsanalysemetode KLAR.

Læs mere om KLAR

I denne metode starter man med detaljeret at klarlægge, hvordan arbejdsgangen ser ud på nuværende tidspunkt gennem en såkaldt ”as-is analyse”. På baggrund af indsigterne fra denne analyse, udarbejder man en fremtidig arbejdsgang, et “to-be-scenarie”, som efterfølgende testes, evalueres og justeres.

Hvad er god kvalitet i dokumentation?

Der er i løbet af projektperioden blevet arbejdet med af definere, hvad der kendetegner god kvalitet i dokumentationen.

Læs mere om, hvad der kendetegner god kvalitet i dokumentationen i Thisted Kommune, den nye arbejdsgang og resultater i rapporten.

Evalueringsrapport