Innovationsprojekt

Frit Ældreliv udspringer oprindeligt af et projekt, der har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsens ‘Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen’ til projektet.

Thisted Kommune modtog 13,7 mio. kroner til både at arbejde innovativt med rehabilitering og undersøge, hvordan kommunen kunne lette dokumentationsbyrden i ældreplejen. Det skulle blandt andet ske ved at anvende ny teknologi.

Projektet er afviklet fra januar 2021 til og med juni 2022.Du kan læse mere om baggrunden for og indholdet i projektet her på siden.

De tre områder

Teknologi

I teknologisporet er det afprøvet og undersøgt, hvordan dokumentationsbyrden kan lettes via øget brug af kunstig intelligens (machine learning), talegenkendelse og talesyntese.

Læs mereTeknologi

Rehabilitering

I rehabiliteringssporet er der afprøvet en ny organisering af rehabiliteringsindsatsen mhp. at opnå mere effektive, sammenhængende og tværfaglige rehabiliteringsforløb.

Rehabilitering

Dokumentation

I dokumentationssporet er der udarbejdet en metode til optimering af dokumentationspraksis mhp. at øge kvaliteten og anvendelsen af dokumentationen.

Læs mereDokumentation

Baggrund for projektet

Thisted Kommune står, ligesom mange andre kommuner, overfor en demografisk udvikling med flere ældre, færre i den arbejdsdygtige alder, opgaveglidning fra region til kommuner og som følge heraf et ressourcemæssigt pres. Det kræver, at kommunerne tænker nyt og innovativt, hvis vi skal kunne levere en værdig ældrepleje af høj faglig kvalitet.

Visionen for projektet har været, at undersøge og afprøve, hvordan kommunen kan frigive tid og ressourcer til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at lette dokumentationsbyrden, øge kvaliteten af dokumentationen og skabe en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Thisted Kommune.

På denne hjemmeside, kan du læse mere om vores indsatser, resultater og innovationsmetode.

Udfordringsbillede

En intern analyse i Thisted Kommune udarbejdet i 2020 pegede bl.a. på, at kommunen havde et uforløst rehabiliteringspotentiale, og at det ud fra både en faglig og økonomisk betragtning er oplagt at styrke den rehabiliterende indsats.

Desuden blev der peget på et behov for at fastlægge lokale procedurer for dokumentation af rehabilitering. Det blev desuden anbefalet, at der blev strammet op på anvendelsen af dokumentationsmetoden Fælles Sprog III (FSIII).

Kommunen ønskede på baggrund af analysen at arbejde mere med disse udfordringer i praksis for derigennem at komme med nogle konkrete løsninger til problematikkerne, både ift. dokumentation og rehabilitering.

Formålet

Det overordnede formål med projektet har været at frigive tid til omsorg og nærvær i ældreplejen ved at tilvejebringe øget kvalitet i dokumentationen og en mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Thisted Kommune.

Med afsæt i et solidt innovationsforløb, og i et samarbejde med flere virksomheder, bl.a. Systematic, har ønsket med projektet været at:

1.

Undersøge og afprøve, hvordan kommunen kan levere en mere tværfaglig og sammenhængende pleje og rehabilitering, hvor livskvalitet og selvbestemmelse er i fokus.

2.

Udarbejde og afprøve rammer for samarbejde og snitflader mellem de faggrupper, som er i berøring med borgeren i hverdagen, og som bl.a. har brug for dokumentation af høj kvalitet for at lykkes med den tværfaglige opgave.

3.

Lette dokumentationsbyrden og øge datakvaliteten via prototyper og test af ny teknologi, f.eks. kunstig intelligens (machine learning), talegenkendelse og oplæsning fra omsorgsjournalen.

4.

Bruge projektet som en løftestang for digital transformation i Thisted Kommune og blive foregangskommune for arbejdet med digitalisering og velfærd.

Kontakt

Rehabilitering og generelle spørgsmål om projektet

Malene Andersen
Projektleder og udviklingskonsulent
Thisted Kommune
mcl@thisted.dk

Teknologi og OPI-samarbejde

Mette Rægaard Lindemann Larsen
Projektleder og digitaliseringskonsulent
Thisted Kommune
mrll@thisted.dk

Dokumentation

Stine Ramshøj Stentoft
Projektmedarbejder og fagkoordinator
Thisted Kommune
ssan@thisted.dk

Innovationstilgang – Design Tænkning

Puljens formål var at arbejde innovativt med at finde nye løsninger på udfordringer i ældreplejen. Derfor valgte Thisted Kommune at indgå et samarbejde med innovationskonsulenter fra firmaet Hard Work, Mind & Magic, som har støttet kommunen i innovationsmetoden gennem hele projektet.

Den gennemgående metodiske tilgang i projektet har været Design Thinking (designtænkning). Designtænkning egner sig især som en innovationstilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler.

Metoder i projektet

Innovationsmetoderne i de tre projektspor, teknologi, dokumentation og rehabilitering, har været forskellige, da der har været tale om forskellige typer af innovation. Hvilke metoder der er brugt, kan du læse mere om i evalueringsrapporterne, som du finder under de tre projektspor.

Gennemgående for de tre projektspor i projektet har dog været, at der er sket en høj grad af medarbejderinvolvering og at metodikken om designtænkning har været styrende for processen.

1. Empathize

I de første måneder af projektet, blev der udført et dybdegående feltarbejde, hvor innovationskonsulenter fra Hard Work, Mind & Magic foretog interviews og feltobservationer hos ledere, medarbejdere og borgere i hjemmeplejen, visitationen og træningsenheden. Formålet med feltarbejdet var at forstå de reelle udfordringer med daværende dokumentationspraksis og rehabiliteringsindsats.

2. Define

På baggrund af feltarbejdet blev der udarbejdet en indsigtsrapport og opstillet as-is-scenarier, som definerede de udfordringer og udviklingspotentialer, som der var set i feltarbejdet. Se indsigtsrapporten her.

3. Ideate og prototype

Med udgangspunkt i indsigtsrapporten, en ideudviklingsworkshop, blev der udarbejdet ideer og mug-ups på konkrete prototyper til afprøvning.

4. Prototype og test

Her er de enkelte prototyper testet, evalueret og justeret. Formålet med testene har været opnåelse af ny viden via konkrete erfaringer og oplevelser.

Læs mere om vores erfaringer med innovationsprocessen og anbefalinger til andre kommuner i evalueringsrapporten.

Læs mere her.